چو کوشش مباشد تن زورمند نیارد صد از ارزوهای بلند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    پیمایش به بالا